Pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Jászberény Város Önkormányzata, mint Közvetítő Szervezet

pályázatot hirdet

a Funkcióbővítő városközpont rehabilitáció folytatása Jászberényben - Belváros kapuja program városrehabilitációs projekt keretében

elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló

mini-projektek támogatására.

 

A pályázat célja

 

A pályázat célja, hogy Jászberényben minél több civil szervezet jusson forráshoz speciális tevékenységeik megvalósítása érdekében. Azokon a tématerületeken, ahol a civilek működésének célja egyezik a városfejlesztés stratégiai céljaival minél több projekt és tevékenység valósuljon meg az önkormányzat és a szervezetek együttműködésére alapozva. A pályázat tevékenységeinek célja három tématerületen érvényesül:

 

 • a fiatal korosztály hasznos szabadidő eltöltése és helyi kötődésének erősítése (a fiatalok kötődése erősödjék, minél kevesebben hagyják el a város más lakhelyet választva);

 • a helyi lakosság környezettudatos életmódjának erősítése (a város és a egyének célja, hogy környezetüket és annak lehetőségeit veszélyeit megismerve éljék hétköznapjaikat);

 • a helyi köz- és közlekedésbiztonság erősítése lakossági felkészítési akciók eredményeként (a közbiztonság és a közlekedés biztonság minden lakos élet és vagyon biztonságának alapja – cél a lakosság életminőségének javítása ismereteik bővítésén keresztül).

 

A pályázók köre

 

Nonprofit jelleggel működő szervezetek, akik a település lakosságával kapcsolatban vannak (a településen bármilyen módon jelen vannak, vagy a helyszínen a korábbiakban már konkrét akciókat végrehajtottak).

Az alábbi szervezetek pályázhatnak:

 • Nonprofit szervezetek (egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület) – amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a városrehabilitációs projektben;
 • Nonprofit gazdasági társaságok – amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a városrehabilitációs projektben;
 • Nonprofit jelleggel működő, közszolgáltatást megvalósító intézmények, amelyek a településen az érintett célcsoport lakosságával közvetlen, napi kapcsolatban vannak;
 • Társasházak, lakásszövetkezetek;
 • Szociális szövetkezetek – amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a városrehabilitációs projektben.

Nem nyújthatnak be pályázatot az 1989. évi XXXIII. törvény „a pártok működéséről és gazdálkodásáról” szóló törvény hatálya alá tartozó szervezetek.

 

Támogatható tevékenységek

Elsősorban az alábbi témákhoz kapcsolódhatnak mini projektek:

 • közösségfejlesztést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, tanfolyamok, képzési programok kialakítása (hagyományőrző közösségi kezdeményezések, játszó- és foglalkoztató házak, kulturális- és sport rendezvények, kiállítások, civil programok megvalósítása stb.;

 • helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformáló akciók;

 • bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok.

 

 1. Közösségfejlesztést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő programok (hagyományőrző közösségi kezdeményezések programok megvalósítása)

Konkrét mini-projekt témák (a témák tovább bonthatóak konkrét mini-projektekre az ajánlatok szerint):

 

I.1. Jászberény épített környezetének, az építészeti-történelmi emlékek felkutatása, megismerése az új belváros alternatív használata

I.2 Rendszeres múzeumpedagógiai foglalkozások az általános iskolás korosztály számára

 

 1. Helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási szemléletformáló akciók

Konkrét mini-projekt témák (a témák tovább bonthatóak konkrét mini-projektekre az ajánlatok szerint):

II.1. Természettudományi és környezetvédelmi érdeklődésű tanulók találkozója és ismereteinek kicserélése

II.2. Környezettudatos életmód erősítése a felnőtt lakosság körében

II.3. A globális klímaváltozás hatásai és a lakosság biztonságérzete

 

 1. Bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok

Konkrét mini-projekt témák (a témák tovább bonthatóak konkrét mini-projektekre az ajánlatok szerint):

III.1 A közbiztonság és közlekedésbiztonság erősítése Jászberény belvárosában

 

A mini projektek jellemzője, hogy egy-egy akcióra / akciósorozatra, szolgáltatásra korlátozódik, nem kíséri végig a projekt teljes időszakát, nem szükséges hozzá hatósági vagy önkormányzati együttműködés.

Elszámolható költségek: kizárólag a mini-projekt sikeres végrehajtásához / megvalósításához közvetlenül kapcsolódó fogyó- és forgóeszközök, helyszín- és eszközbérlések, valamint szolgáltatások számolhatók el (az útmutatóban részletezettek szerint).

A „mini-projekt” megvalósításának kezdő időpontja legkorábban: 2014. április 1., záró időpontja legkésőbb: 2014. október 31. A projekt megvalósításának időpontja nem lehet korábbi, mint a pályázat benyújtását követő 45. naptári nap.

 

A rendelkezésre álló keret: 3.690.000 Ft.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Támogatási intenzitás: 100 %

 

Támogatás összege: minimum 200.000 Ft, maximum 738.000 Ft.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 10.-től folyamatosan a Programalap kimerüléséig, de legkésőbb 2014. augusztus 31-ig.

Pályázat benyújtása

 

A részletes „mini-projekt” pályázati útmutató elérhető a város honlapján, valamint nyomtatott formában az Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési irodájában.

A pályázatok magyar nyelven, kizárólag a jelentkezési lap kitöltésével nyújthatók be. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség.

A pályázatot 2 példányban (egy eredeti és egy elektronikus példányban (CD/DVD lemezen), zárt csomagolásban, kizárólag személyesen az alábbi címen kell benyújtani:

 

Jászberény Város Önkormányzata

5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.

 

A pályázatok csomagolásán fel kell tüntetni a pályázati felhívás pontos címét: Funkcióbővítő városközpont rehabilitáció folytatása Jászberényben - Belváros kapuja program keretében elkülönített programalap felhasználásával megvalósítandó mini-projektek támogatása

 

A jelentkezési lapok benyújtása 2014. augusztus 31-ig lehetséges.

Benyújtásnak az az időpont minősül, amikor a személyes átadás-átvétel megtörtént. A Közvetítő Szervezet kötelezettsége biztosítani, hogy az átadás-átvétel során az átvételi dokumentáció minden példányán szerepeljen az átvétel időpontja az év, hónap, nap, óra, perc megjelölésével.

A benyújtási határidő előtt a pályázók kérdéseiket az alábbi elérhetőségeken tehetik fel:

 

Kiss Klára

Elérhetősége: kissk@amopm.eu és 06-1/328-0886

 

5. A pályázathoz benyújtandó dokumentumok

 1. Jelentkezési lap

 2. Aláírási címpéldány vagy aláírás-minta

 3. Létesítő okirat másolata

 4. Igazolás / Referenciaigazolás

 5. Költségvetést alátámasztó dokumentumok (a szakmai tartalom bemutatásával):

  1. árajánlatok

  2. költségbecslések